X CLOSE
New rules applying to cookies: In accordance with the EU directive and the applicable Polish law, we would like to inform you about the use of cookies on the website http://ete-europa.pl. If you consent to the storage and processing of cookies, please click "Close". If you do not agree, you can change your browser settings to not memorize cookies and go to Our Cookies Policy.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Języki / Bułgaria /
strona :[ 1 ]

Европейско изпълнително основание


Европейско изпълнително основание (ЕИО) при безспорни вземания беше въведено с регламент №805/2005 на Европейския парламент.


Прилагане на регламента:


Регламентът 805/2005 се прилага по граждански и търговски дела. Решения, към които може да бъде издадено ЕИО са: решения при признаване на иска, задочни решения, спогодби сключени пред съда в рамките на делото, сключени в рамките на преговори или посредничество удостоверени от съда, и т.н.


Докименти, с които се започва делото:


 • Екземпляр от решение, който отговаря на необходимите изисквания за да може да се повърди неговата автентияност;

 • Екземпляр от удостоверение за ЕИО, който отговаря на необходимите изисквания за да може да се потвърди неговата автентияност;

 • Препис на удостоверението за ЕИО или превод на същото на официалния език на държавата на изпълнение.


Удостоверението за ЕИО в полското право.


Член 7951:


 1. Ако изпълнително основание във вид на съдебно решение, спогодба сключена пред съда или одобрена от съда отговаря на изискванията определени с отделни закони, съда, който е издал решението, или пред който е била сключена спогодбата, или който е одобрил спогодбата, по молба на кредитора издава удостоверение, че същите представяват европесйко изпълнително основание, наричано после „удостоверение за европейско изпълнително основание”.

 2. Ако молбата за издаване на удостоверението за европейско изпълнително основание засяга друго изпълнително основание, което не е посочено в ал. 1, предмет на молбата се определя от районния съд, в района на който основанието е било създадено.


Член 7952:

Разпореждане, с което се уважава молбата за издаване на удостоверението за европейско изпълнително основание, се издава в едночленен съдебен състав.


Член 7953:

 1. Разпореждане, с което се отхвърля молбата за издаване на удостоверението за европейско изпълнително основание, се връчва единствено на кредитора.

 2. Разпореждане, с което се отхвърля молбата за издаване на удостоверението за европейско изпълнително основание, може да се обжалва от кредитора.


Член 7954:

 1. Ако се установи, че в отделните закони съществува основание за отмяна на удостоверението за европейско изпълнително основание, то се отменя от съда, който го е издал, по молбата на длъжника.

 2. Срокът за подаване на молбата е един месец и започва да тече от връчването на разпореждането за издаване на удостоверението на длъжника.

 3. Ако за подаване на молбата не се използва стандартен формуляр, определен в отделните закони, тя трябва да отговаря на изискванията на делово писмо и трябва да посочва основанието за молбата.

 4. Преди отмяната на удостоверението съда изслушва кредитора.

 5. Разпореждане, с което се уважава молбата за отмяна на удостоверението за европейско изпълнително основание, може да се обжалва.


Член 7955

 1. Членове 7951 и 7952 се прилагат съответно към издаване на определени с отделни закони удостоверения за отмяна или ограничаване на изпълнимост на удостоверението за европейско изпълнително основание. Молба за издаване на този тип удостоверение може да се подава също от страната на длъжника.

 2. Разпореждане, с което издава удостоверението от ал. 1, може да се обжалва.


Подробни условия за изпълнение на решения с удостоверението за ЕИО на територията на Полша.


Включване на клауза за изпълнимост в решението с удостоверение за ЕИО е условие за да се започне изпълнение на задължението в Полша. За да се получи това, съгласно с последните промени в гражданския процесуален кодекс, трябва да се проведе съответното дело пред съда.


Ако искате да получите допълнителна информация за сътрудничество, моля свържете се с нас.

strona :[ 1 ]
Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 
więcej
Pytania do naszych ekspertów
Centrum Obsługi
Europejskich Tytułów
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Góra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja należności    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe