X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://ete-europa.pl plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Europejski tytuł egzekucyjny ETE /

Europejski Tytuł Egzekucyjny:


Europejski tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych wprowadzony został Rozporządzeniem nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego.Terytorialny zakres zastosowania:


Istnieje możliwość Egzekucji należności w oparciu o uzyskane wyroki, zaopatrzone w zaświadczenie ETE w następujących krajach:


Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Irlandia.


Rozporządzenie ma zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy wszystkimi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, za wyjątkiem Danii.


Zakres zastosowania rozporządzenia:


Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.


W Rozporządzeniu zrezygnowano ze stosowania środków pośrednich podejmowanych przed wykonaniem orzeczenia w Państwie Członkowskim, w którym wnosi się o wykonanie, a które były do tej pory niezbędne w odniesieniu do orzeczeń wydanych w innych Państwach Członkowskich przy możliwym do zweryfikowania niekwestionowaniu przez dłużnika rodzaju lub wysokości roszczenia pieniężnego. Warunki te dotyczą doręczania dokumentów w przypadku wyroków zaocznych. Zniesienie procedury uznawania orzeczeń sądów zagranicznych (exequatur) stwarza wierzycielom możliwość szybszej i skuteczniejszej wykonalności orzeczeń za granicą bez konieczności występowania do sądów Państwa Członkowskiego, w którym orzeczenie ma zostać wykonane oraz bez przeprowadzania czasochłonnych i kosztownych procedur.

Rozporządzenie przewiduje sześć standardowych formularzy.

Skutki wydania zaświadczenia ETE:


Każde orzeczenie, ugoda oraz inny dokument urzędowy, któremu nadano zaświadczenie ETE podlega wykonaniu w innych Państwach członkowskich, bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się jego wykonalności przez dłużnika i osoby trzecie. Organy egzekucyjne Państwa wykonania orzeczenia mają obowiązek traktować orzeczenia tak, jakby zostało ono wydane na terenie tego Państwa. Decyzja o stwierdzeniu wykonalności orzeczenia w całości przerzucona została na sąd państwa wydającego orzeczenie. Postępowanie egzekucyjne toczy się natomiast według przepisów prawa państwa wykonania tytułu.


Centrum obsługi Europejskich tytułów egzekucyjnych zapewnia możliwość egzekwowania należności we wszystkich wyżej wymienionych krajach.


Dokumenty umożliwiające wszczęcie postępowania:

  • odpis orzeczenia spełniający warunki konieczne dla stwierdzenia jego autentyczności

  • odpis zaświadczenia ETE spełniający warunki konieczne dla stwierdzenia jego autentyczności

  • transkrypcja zaświadczenia ETE lub jego tłumaczenie na język urzędowy Państwa wykonania.


Zaświadczenie ETE w prawie polskim:


Artykuł 795¹

§ 1. Jeżeli tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem lub zatwierdzonej przez sąd spełnia warunki określone w przepisach odrębnych, sąd, który wydał orzeczenie albo przed którym została zawarta ugoda lub który zatwierdził ugodę, na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że stanowią one europejski tytuł egzekucyjny, zwane dalej ,,zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego".

§ 2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dotyczy innego tytułu egzekucyjnego niż wskazany w § 1, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.


art. 7952

Postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego sąd wydaje w składzie jednego sędziego.


art. 7953

§ 1. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego doręcza się wyłącznie wierzycielowi.

§ 2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego wierzycielowi przysługuje zażalenie.


art. 7954

§ 1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odrębnych podstawa do uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, sąd, który je wydał, na wniosek dłużnika uchyla to zaświadczenie.

§ 2. Wniosek zgłasza się w terminie miesięcznym od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia o wydaniu zaświadczenia.

§ 3. Jeżeli wniosek nie jest sporządzony na formularzu określonym w przepisach odrębnych, powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego oraz wskazywać okoliczności uzasadniające wniosek.

§ 4. Przed uchyleniem zaświadczenia sąd wysłucha wierzyciela.

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego przysługuje zażalenie.


art. 7955

§ 1. Przepisy art. 7951 i 7952 stosuje się odpowiednio do wydawania przewidzianych w przepisach odrębnych zaświadczeń o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może złożyć także dłużnik.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.Szczególne warunki Egzekucji orzeczeń zaopatrzonych w zaświadczenie ETE na terenie Polski:


W Polsce warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie orzeczeniu zaopatrzonemu w zaświadczenie ETE klauzuli wykonalności, należy więc przeprowadzić postępowanie klauzulowe przed sądem, zgodnie z nowelizacją k.p.c.


Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 
więcej
Pytania do naszych ekspertów
Centrum Obsługi
Europejskich Tytułów
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Góra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja należności    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe