X CLOSE
New rules applying to cookies: In accordance with the EU directive and the applicable Polish law, we would like to inform you about the use of cookies on the website http://ete-europa.pl. If you consent to the storage and processing of cookies, please click "Close". If you do not agree, you can change your browser settings to not memorize cookies and go to Our Cookies Policy.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Języki / Dania /

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument (ETD)

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav blev indført ved Europa-Parlamentets forordning nr. 805/2004.

Anvendelsesområde

Forordning nr. 805/2004 finder anvendelse på det civil- og handelsretlige område. Retsafgørelser, der kan attesteres som europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokumenter, omfatter bl.a. erkenderdomme, udeblivelsesdomme, retsforlig der er godkendt af en ret eller indgået for en ret under en retssag eller som led i en retsmægling.

Dokumenter, der ska fremlægges af kreditoren

en kopi af retsafgørelsen, der opfylder de nødvendige betingelser med hensyn til godtgørelse af dens ægthed,

en kopi af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, der opfylder de nødvendige betingelser med hensyn til godtgørelse af dens ægthed,

en transskription eller en oversættelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument til det officielle sprog i fuldbyrdelsesstaten.

ETD-attestation i polsk lovgivning

Art. 7951

§ 1. Hvis en retsafgørelse eller et forlig, der er godkendt af en ret eller indgået for en ret, opfylder de betingelser der er fastsat i særskilte retsforskrifter, kan disse attesteres efter kreditorens anmodning indgivet til den ret, som har godkendt den retsafgørelse eller det forlig, eller for hvilken de er indgået, som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

§ 2. Hvis anmodningen om udstedelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument vedrører en anden retsafgørelse end de, der er nævnt i § 1, er den kompetente ret til at afgøre om anmodningen kan imødekommes eller afslås den byret, i hvis retskreds det officielt bekræftede dokument blev udfærdiget.

Art. 7952

Afgørelse vedrørende udstedelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument træffes af en ret sammensat af en dommer.

Art. 7953

§ 1. Afgørelse om afslag på udstedelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument skal kun forkyndes for kreditoren.

§ 2. Afgørelse om afslag på udstedelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan af kreditoren begæres prøvet.

Art. 7954

§ 1. Konstateres det, at der i særskilte retsforskrifter foreligger et grundlag for tlbagekaldelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, skal den tilbagekaldes efter debitorens anmodning indgivet til den ret, som har udstedt den.

§ 2. Anmodningen skal indgives inden 1 måned efter, at debitoren har modtaget afgørelsen om udstedelse af attesten.

§ 3. Er anmodningen ikke udarbejdet under anvendelse af en formular, som er fastsat til dette formål i særskilte retsforskrifter, skal den opfylde kravene til et processkrift og indeholde en redegørelse for de omstændigheder, der lægges til grund for anmodningen.

§ 4. Retten hører kreditorens forklaringer før attesten kan tilbagekaldes.

§ 5. Afgørelse om tilbagekaldelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan begæres prøvet.

Art. 7955

§ 1. Bestemmelserne i art. 7951 og 7952 finder tilsvarende anvendelse på udstedelse af attester vedrørende udsættelse eller begrænsning af fuldbyrdelsen. Anmodning herom kan også indgives af debitoren.

§ 2. Afgørelse vedrørende udstedelse af attesten, der er nævnt i § 1, kan begæres prøvet.

Særlige betingelser for fuldbyrdelse af retsafgørelser attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i Polen

I Polen er det en betingelse for fuldbyrdelse, at man får en retsafgørelse, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, erklæret af retten for eksigibel i henhold til lovændring af civilprocesoven.

Kontakt os for at få yderligere oplysninger omkring samarbejdet.

Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 
więcej
Pytania do naszych ekspertów
Centrum Obsługi
Europejskich Tytułów
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Góra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja należności    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe