X CLOSE
New rules applying to cookies: In accordance with the EU directive and the applicable Polish law, we would like to inform you about the use of cookies on the website http://ete-europa.pl. If you consent to the storage and processing of cookies, please click "Close". If you do not agree, you can change your browser settings to not memorize cookies and go to Our Cookies Policy.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Jzyki / Sowacja /

Európsky exekuný titul

Európsky exekuný titul pre nesporné nároky vznikol nariadením Európskeho parlamentu . 805/2004.


Rozsah uplatnenia nariadenia:

Nariadenie 805/2004 sa vzahuje na obianske a obchodné veci. Rozhodnutia, ku ktorým sa osvedenie EET vydáva sú oi: rozsudky na základe uznania, kontumané rozsudky, súdne zmiery uzavreté v priebehu konania, uzavreté v zmierovacom konaní a v dôsledku mediácii, ktoré boli potvrdené súdom.


Doklady, ktoré umoujú zaa konanie:

  • odpis rozhodnutia. Odpis musí spa podmienky potrebné na overenie jeho autentiky

  • odpis osvedenia EET. Odpis musí spa podmienky potrebné na overenie jeho autentiky

  • transkripcia osvedenia EET alebo jeho preklad do úradného jazyka krajiny exekúcie


Osvedenie EET poda poského zákona.


lánok 7951

§ 1. Ak exekuný titul v podobe súdneho rozhodnutia, zmieru uzavretého pred súdom alebo potvrdeného súdom spa podmienky urené v osobitných predpisoch, súd, ktorý rozhodnutie vydal alebo pred ktorým zmier bol uzavretý alebo ktorý zmier potvrdil, vydá na návrh veritea osvedenie, e tieto sú európsky exekuný titul, alej len „osvedenie o európskom exekunom titule“


§ 2. Ak sa návrh na vydanie osvedenia o európskom exekunom titule týka druhého ako ten, o ktorom sa hovorí v § 1, vo veci návrhu rozhoduje okresný súd, v ktorého obvode návrh bol vypracovaný.


l. 7952

Uznesenie o vydaní osvedenia o európskom exekunom titule vydá samosudca.


l. 7953

§ 1. Uznesenie o odmietnutí vyda osvedenie o európskom exekunom titule sa doruuje iba veriteovi.


§ 2. Verite má právo sa odvola proti uznesení o odmietnutí vyda osvedenie o európskom exekunom titule.


l. 7954

§ 1. V prípade, e osobitné právne predpisy urujú podmienky, poda ktorých je moné osvedenie o európskom exekunom titule zruši, súd, ktorý osvedenie vydal, na návrh dlníka ho zruší.


§ 2. Návrh sa podáva v lehote jedného mesiaca odo da doruenia dlníkovi uznesenia o vydaní osvedenia.


§ 3. V prípade, e návrh nie je vyhotovený na urenom poda osobitných predpisov formulári, musí plni podmienky súdneho podania a uri okolnosti, ktoré odôvodujú návrh.


§ 4. Pred zrušením osvedenia súd vypouje veritea.


§ 5. Proti uznesení o zrušení osvedenia o európskom exekunom titule mono poda odvolanie.


l. 7955

§ 1. lánky 7951 a 7952 sa primerane vzahujú na vydanie stanovených v osobitných predpisoch osvedení o strate alebo obmedzení vykonatenosti exekuného titulu, ktorý je opatrený osvedením o európskom exekunom titule. Návrh na vydanie tohto osvedenia môe poda aj dlník.


§ 2. Proti uznesení vo veci vydania osvedenia, o ktorom sa hovorí v § 1 mono poda odvolanie.


Zvláštne podmienky pre exekúciu rozhodnutí opatrených osvedením o EET na území Poska


Podmienkou na zaatie exekúcií v Posku je opatrenie rozhodnutia opatreného osvedením EET dolokou vykonatenosti. Preto, v súlade s novelizáciou OSP, je potrebné uskutoni pred súdom konanie o doloke vykonatenosti.


Kontaktujte nás pre podrobné informácie o spolupráci.
 

Wane informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporzdzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które moe by nadane zawiadczenie ETE s m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sdem w toku postpowania, zawarte w postpowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sd.

 
wicej
Pytania do naszych ekspertw
Centrum Obsugi
Europejskich Tytuw
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Gra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja nalenoci    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe