X CLOSE
New rules applying to cookies: In accordance with the EU directive and the applicable Polish law, we would like to inform you about the use of cookies on the website http://ete-europa.pl. If you consent to the storage and processing of cookies, please click "Close". If you do not agree, you can change your browser settings to not memorize cookies and go to Our Cookies Policy.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Języki / Szwecja /

 

Europeisk Exekutionstitel:


Europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning nr 805/2004.


Förordningens tillämpningsområde:


Förordning 805/2004 är tillämplig i civilrättsliga och handelsrättsliga tvister.

Intyg om europeisk exekutionstitel kan utfärdas bl.a. för domar vid obestridda yrkande, tredskodomar, domstolsförlikningar som fastställdes under rättegångsförfarande, förlikningar som fastställdes genom förlikningsförfarande och medling och godkändes av domstolen.


Dokument som krävs för att inleda förfarande


  • avskrift av beslutet som uppfyller de nödvändiga villkoren för att fastställa dess äkthet,

  • avskrift av intyget om europeisk exekutionstitel som uppfyller de nödvändiga villkoren för att fastställa dess äkthet,

  • transkribering av intyget om europeisk exekutionstitel eller en översättning till det officiella språket i verkställande staten.


Intyg om europeisk exekutionstitel inom polsk lagstiftning.


Artikel 7951


§ 1. Om exekutionstitel i form av domstolsbeslut, domstolsförlikning eller förlikning som är godkänd av domstolen uppfyller villkor som anges av separata föreskrifter, så på borgenärens begäran intygar domstolen som meddelat beslutet, förlikningen eller godkänt förlikningen, att dessa utgör europeisk exekutionstitel, kallad nedan, "intyg om europeisk exekutionstitel”.


§ 2. Om en ansökan om utfärdande av intyg om europeisk exekutionstitel avser en annan exekutionstitel än vad som anges i § 1, kommer ansökan att avgöras av distriktsdomstolen som upprättade titeln.


Artikel. 7952

Beslut beträffande utfärdande av intyg om europeisk exekutionstitel fattas av rätten som är sammansatt av en domare.


Artikel. 7953

§ 1. Beslutet om att avslå utfärdande av intyget om europeisk exekutionstitel skall bara delges borgenären.


§ 2. Beslutet om att avslå utfärdande av intyget om europeisk exekutionstitel får överklagas av borgenären.


Artikel. 7954

§ 1. Om det fastställs med stöd av separata föreskrifter, att det finns grund för att upphäva intyget om europeisk exekutionstitel, ska den utfärdande domstolen upphäva intyget på gäldenärens begäran.


§ 2. Ansökan skall lämnas in inom en månad från delgivningen av beslutet om utfärdande av intyget.


§ 3. Om ansökan inte är upprättad på den i separata föreskrifter fastställda blanketten, måste den uppfylla kraven för rättegångsskrivelse och ange omständigheter som motiverar begäran.


§ 4. Innan intyget upphävs skall borgenären höras av domstolen.


§ 5. Beslutet om att upphäva intyget om europeisk exekutionstitel kan inte överklagas.


Artikel. 7955

§ 1. Bestämmelserna i artikel. 7951 och 7952 tillämpas för att utfärda de intyg som avses av separata föreskrifter för att upphäva eller begränsa verkställigheten av exekutionstitel som omfattas av intyget om europeisk exekutionstitel. Ansökan om utfärdande av sådant intyg kan också lämnas in av gäldenären.


§ 2. Beslutet som avser utfärdande av intyg som avses i 1 §, kan överklagas.


Särskilda villkor för exekution av domar försedda med intyg om europeisk exekutionstitel.


För att inleda exekution i Polen krävs verkställighetsklausul som meddelas för det avgörande som är försätt med intyg om europeisk exekutionstitel. Därför måste ett klausulförfarande genomföras vid domstol i enlighet med föreskrifter i den ändrade lagen för civilrättsligt förfarande.


Ta kontakt med oss för att erhålla detaljerad information beträffande samarbetsmöjligheter.

Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 
więcej
Pytania do naszych ekspertów
Centrum Obsługi
Europejskich Tytułów
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Góra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja należności    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe